17 Януари 2021
1 EUR = 1.9558 BGN
1 USD = 1.6133 BGN
1 GBP = 2.1976 BGN
СТРАНА
01.04.2020 11:59

Коментари 0 / Видяна 1108

Вижте какво реши Министерският съвет

Още по темата: Борисов заръча: В петък зимата идва, така че да се внимава много (ВИДЕО) Борисов: Увеличение на заплатите се предвижда и във висшите училища Борисов: Здравните власти ще организират ваксинация за пример (ВИДЕО) Борисов: Правителството е готово за парламентарни избори на 28 март Борисов от хеликоптер над АМ „Хемус”: Прекрасна ни е държавата, но е трудна за строителство (ВИДЕО) Премиерът Борисов: Управляваме най-правилно финансите, икономиката и здравните мерки по време на кризата заради COVID-19 Борисов: От днес имаме пълна диверсификация (ВИДЕО) Премиерът Борисов в Рилския манастир: Благодаря на църквата, която ни помага в кампанията за ваксинирането срещу COVID-19 Правителството реши: Помагаме с ваксини на Северна Македония 184 милиона лева за готовността на болниците за лечение в условията на пандемията

 

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите

 

Правителството прие Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия за 2018 г.

 

Документът представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2018 г. Средната продължителност на живота продължава да се увеличава и през 2018 г. достига 74.83 г., но все още е по-ниска от тази в ЕС - 80.9 г.

 

Вижте какво реши Министерският съвет

 

Ярко изразена тенденция за намаление се отбелязва по отношение на детската смъртност, която през 2018 г. бележи най-ниското ниво в история на демографската статистика в България - 5.8 на 1000 живородени деца, при 6,4%о през 2017 г. Наблюдава се дълготрайна тенденция за намаляване на този показател - през 2000 г. детската смъртност е 13,3%о, 2010 г. - 9,4%о, а 2015 г. - 6,6%о. Благоприятни тенденции са налице и при повъзрастовите показатели за детска смъртност - неонатална и постнеонатална, които също намаляват.

 

Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване, но това е проблем, характерен и задругите страни-членки на ЕС. През 2018 г. се запазва тенденцията за намаляване на раждаемостта – коефициентът на общата раждаемост е 8.9%о, при 9.0%о за 2017 г., което е близко до нивото в повечето европейски страни (9.7%о).

 

И през 2018 г. продължава да намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година - 406.7%ооо, при 424.8%ооо за 2017 г. и 569.5%ооо за ЕС. Най-висока е заболеваемостта от рак на храносмилателните органи и рак на млечната жлеза при жените, следвана от рак на мъжките полови органи.

 

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност.

 

Представени са данни за финансирането на здравните дейности, човешките ресурси в системата, дейността на лечебните заведения, финансирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и от държавния бюджет, фармацевтичния сектор и лекарствената политика.

 

Чрез документа се отчита и изпълнението на Национална здравна стратегия 2020 през 2017 г.

 

Правителството прие нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 

С Постановление на Министерския съвет е приет нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който заменя действащия до този момент и приет през 2004 г. кодекс. Новият КПСДА отговоря на новите, по-високи стандарти, съвременни изисквания и очаквания за поведение на служителите.

 

Новият кодекс ще регулира поведението на всички служители в държавната администрация, независимо дали те са на служебно или трудово правоотношение. Кодексът ще се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт и местното самоуправление, доколкото не е установено друго в специален закон или указ на президента.

 

Разширява се каталогът на принципите на поведение на служителите в държавната администрация. Въвеждат се принципите на добросъвестност, равнопоставеност, почтеност, конфиденциалност и колегиалност и учтивост, като по този начин се повишават стандартите за взаимоотношенията с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор. Наред с тях ще се спазват и принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. Администрацията ще е задължена да спазва тези принципи включително в общуването си чрез информационни и комуникационни технологии. Служителите ще са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват.

 

При осъществяването на административното обслужване служителите ще са длъжни да спазват всички принципи и задължителни стандарти за качество, уредени в Наредбата за административното обслужване.

 

Новият кодекс адресира и превенцията на корупцията в администрацията. Служителите не трябва допускат поведение, което ги въвлича в корупция и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната служба. Акцентира се на забраната за приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения. Служителите не трябва да допускат зависимости, да приемат облаги или обещания за облаги, за да упражнят влияние при вземане на решение от други длъжностни лица във връзка с изпълнение на служебните им задължения или да посредничат за получаване от другиго на облага.

 

Забранява се служителите в държавната администрация да извършват дейност в частен интерес, която е в нарушение на глава осма от ЗПКОНПИ и глава трета от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

 

При неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация ще се налагат санкции по реда на Закона за държавния служител или Кодекса за труда.

 

Приемането на Кодекса е в изпълнение на мярка от Стратегията за развитие на държавната администрация.

 

Одобрено е Ръководство за разработване на Харта на клиента

 

Правителството одобри Ръководство за разработване на Харта на клиента и Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.

 

Основната цел на Хартата на клиента е да подобри достъпа до административни услуги, да насърчи повишаване на качеството на обслужването, да стимулира изискванията на потребителите и участието на служителите в усъвършенстване на предоставянето на услугите. Сама по себе си Хартата не е нормативен акт и не създава права и задължения, но помага на потребителите да разбират и защитават правата си по-добре, да изискват по-добро обслужване, да подават сигнали, жалби и предложения. Хартата е ясен, кратък и леснодостъпен документ, който информира за стандартите за обслужване, които, от една страна потребителите могат да очакват, а от друга, служителите трябва да познават и спазват. Препоръчва се обемът на хартата да е от 2 до 3 страници.

 

Методологията описва методите за обратна връзка, чрез които централната и териториалната администрация събират информация от потребителите за тяхната удовлетвореност от административното обслужване. Включено е изискване всяка администрация да изготвя годишен доклад за оценка на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството и начина на предоставяните услуги.

 

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 60 милиона лева над бюджета по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Правителството дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 60 милиона лева над определения бюджет по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на оперативната програма. Целта е да се постигне максимална усвояемост на средствата по нея към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на оперативната програма, както и тези на Споразумението за партньорство на Република България.

 

Със средствата ще бъде осигурено финансиране на общински проекти, които да подпомогнат балансираното териториално развитие в страната чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

 

Наддоговорените средства ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 1, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и неверифицирани разходи по сключени договори за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1.

 

Оценката и одобрението на проектите, сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите, както и сертифицирането на разходите по наддоговорените проекти ще се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване па проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по оперативната програма. Допълнително договорените средства ще се разходват съобразно правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

 

Правителството прие промени в Тарифа № 11

 

Правителството одобри изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по Закона за държавните такси.

 

С приетите изменения се въвеждат нови такси, съобразно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените нови такси се отнасят до регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват, вземане на проби от тях (въглища и брикети, произведени от въглища) и изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на твърдите горива с изискванията за качеството им.

 

С предложените промени ще се постигне по-добър контрол върху качеството на твърдите горива, които са пуснати, предоставени на пазара, пакетирани, етикетирани и разпространявани в Република България. Използването им за битово отопление с ниско съдържание на сяра и пепел ще допринесе за намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през отоплителния сезон, както и за намаляване на емисиите на тези замърсители.

 

Правителството одобри над 3 млн. лв. за възстановяване на транспортни разходи на учителите

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 3 136 747 лв. за възстановяване на транспортните и на разходите за наем на педагогическите специалисти от предучилищното и училищното образование.

 

Необходимите средства са изчислени на базата на получена информация от кметовете на общини, като са приспаднати неусвоените средства от предходни години.

 

С 3 051 861 лв. ще бъдат възстановени транспортните разходи на 16 451 педагогически специалисти от 2 724 институции от 264 общини. Разпределението им е: за 3 270 пътуващи педагогически специалисти от 1 055 детски градини - 621 183 лв.; за 13 045 пътуващи педагогически специалисти от 1 615 училища - 2 401 189 лв. и за 136 пътуващи педагогически специалисти от 54 центъра за подкрепа за личностно развитие -29 489 лв.

 

С останалите 84 886 лв. се възстановяват разходите за наем на 58 педагогически специалисти от 45 институции в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за тази цел са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

По решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик. Те са необходими за реализацията на проекта за модернизация на железопътната линия София - Пловдив, част от който е и изграждането на нова жп гара Костенец. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Министерският съвет прие също така решение за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост за управление на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски". Осем имота се предоставят безвъзмездно на основание чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и т. 4 от Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", публикувано в ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г. Те се намират в гр. Долна Митрополия и са необходими дейността и за изпълнение на функциите на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски".

 

С друго свое Решение Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на бившия „Почивно-творчески дом на Българска телеграфна агенция". Имотът, включващ сгради частна държавна собственост, е с площ 7118 кв. м. Той се намира на ул. „Беловодски път" № 101 в м. „Малък Раковец", район „Витоша". Приватизацията е по предложение на областния управител на София, в чието управление е имотът. Областната администрация не разполага с финансова и експертна възможност да управлява имота.

 

Посланикът ни в Китай е упълномощен да подпише споразумението за сътрудничество в областта на образованието между МОН и китайското министерство на образованието

 

Министерският съвет одобри изменение и допълнение на свое Решение №474 от 2 август 2019 г., с което прие проекта на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 - 2023 година.

 

С изменението се упълномощава извънредният и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република да проведе преговорите и да подпише Споразумението. Освен това правителството дава съгласието си Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между двете министерства да влезе в сила от датата на подписването му без последващо утвърждаване.

 

Със Споразумението се насърчава прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни, изучаването на български и китайски език, и начините на финансиране на договореностите. Посочени са квотите за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели. Предвидено е българската страна да предлага шест места за курсовете по български език и култура за китайски българисти.

 

Предвижда се още и активизиране на участието в Диалога за образователна политика между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Така се насърчава и подкрепя възможността висшите училища и колежи на двете страни да участват в Консорциума на институциите за висше образование на Китай и държавите от Централна и Източна Европа. В тази рамка ще се развиват двустранното и многостранното сътрудничество и обмен.

 

Одобрен е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2019 г.

 

Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2019 г.

 

Координационният съвет по концесиите (Координационният съвет/съвета) е създаден със Закона за концесиите (ЗК) с цел осигуряването на единна и координирана държавна политика в областта на концесиите. Съветът осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от ЗК.

 

В състава на Координационния съвет са включени: председател - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, и членове: заместник-министри от всички министерства, изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), председателят на Сметната палата, директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България и директорът на дирекция „Икономическа и социална политика" в администрацията на Министерския съвет.

 

През 2019 г. са проведени четири заседания на Координационния съвет, на които са разгледани въпроси и са приети решения, свързани с функциите и дейността на съвета, определени в ЗК, в т.ч. относно: Плана за действие за държавните концесии (2019 - 2020 г.), както и изменения и допълнения в него, предложени от министъра на туризма; Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, по предложения на министри; Доклади на АППК относно извършен независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори и План-графици на концедентите за изпълнение на препоръките.

 

С оглед уведомяване за и публичност на решенията на съвета в Информационния раздел на Националния концесионен регистър са публикувани: преписи-извлечения от протоколите от проведените заседания с приетите решения; приетите насоки за отстраняване на системни проблеми; ежегодните доклади за дейността на Координационния съвет.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Малък плаж – Лозенец“

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

 

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

 

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4 605,25 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8. ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Определен е концесионер на морски плаж

 

„Каваци – юг”

 

Определен е концесионер на морски плаж „Каваци - юг", община Несебър, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „МИТ-СЕКЮРИТИ-85" ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

 

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

 

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,40 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 57 083 лв. без ДДС.

 

Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което се проведе на 27 и 28 февруари в Брюксел.

 

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" Европейската комисия представи Европейската зелена сделка за преход към неутрална по отношение на климата и кръгова индустрия на ЕС. В дискусията по темата министрите подкрепиха целите за по E79 News

Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта