22 Септмври 2021
1 EUR = 1.9558 BGN
1 USD = 1.6121 BGN
1 GBP = 2.1951 BGN
РЕГИОН
25.02.2021 15:45

Коментари 0 / Видяна 7454

КПКОНПИ уличи в конфликт на интереси кмета на Разлог Красимир Герчев

Още по темата: Само за дни! Разлог се прости с три достойни жени КПКОНПИ уличи в конфликт на интереси кмета на Разлог Красимир Герчев Лабораторията в Разлог започна работа, 75 лева цената на PCR теста без направление PCR лабораторията в Разлог получи лиценз и започна работа Търсят 8 лекари и 2 сестри за болницата в Разлог Въпреки твърденията на властите: Улици в Разлог под вода, хората са в паника Асен Юруков хвана богоявленския кръст в Разлог Грейна елхата в Разлог Без кукери тази година на Страчевата в Разлог Кукерският карнавал „Старчевата“ в Разлог се отменя

 

Столичният район „Красно село“ не е единственият, в който общински служители са получили възнаграждения за това, че са изпълнявали дейности по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Подобно нещо се е случило и в община Разлог, където дори има решение на КПКОНПИ № РС-429-20–122, с което е установен конфликт на интереси, по отношение на кмета инж. Красимир Герчев /ГЕРБ/.

 

СИГНАЛЪТ

 

След сигнал, подаден в средата на юли миналата година, КПКОНПИ извършва проверка, която уличава кмета на община Разлог Красимир Герчев в конфликт на интереси.  Въпросният е входиран в Комисията с вх.№ ЦУ01/С-429/ 13.07.2020 г., обединен със сигнал с вх. №ЦУ01 С-436/15.07.2020 г. и в него се твърди, че “ Красимир Герчев в качеството си на кмет на Община Р. е определил сам себе си със Заповед № РД-15-1075/ 16.12.2016 г. за ръководител на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и в последствие едновременно е отчитал и приемал изпълнената по проекта работа, за която е получавал възнаграждение.

 

Към сигнала са приложени като доказателства Заповед № РД-15-1075/ 16.12.2016 г., Приложение №1 към същата, Приложение 11.46 – часови таблици за положения труд в периода 01.12.2016 г. до 31.12.2019 г. и Приложение 11.48 – отчетни доклади за периода 01.12.2016 г. до 31.12.2019 г.“.

 

ПРОВЕРКА ОТ КПКОНПИ

 

Веднага след получаване на сигнала, е разпоредена проверка и Комисията изискала  с писмо, вх. № ЦУ01/14756/20.08.2020 г., е получила от Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет – Разлог доказателства за служебното качество на Красимир Герчев – кмет на Община Разлог – подписаните клетвени листове, както и сключения от Община Разлог като бенефициент, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № BG16RFOP001-3.002-0025-C0 „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог“, Заповед № РД-15-1075/16.12.2016 г. за определяне на екипа по проекта и Приложение №1 към същата – неразделна част от заповедта, Приложение 11.46 – график за отчитане на часовете положен труд, за периода 2016-2019 г. и Приложение 11.48 – отчетни доклади за периода 2016 – 2019 г., Решение №208 по Протокол №8 от 08.09.2016 г. от извънредно заседание на Общински съвет – Разлог, взето въз основа на Доклад № 61.00-289/17.08.2016 г. от кмета на Община Разлог Красимир Герчев относно кандидатстване на Община Разлог с проектно предложение  по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., както и декларации по чл.12, т.2, т.3 и т.4 от ЗПУКИ и данни за полученото от Герчев възнаграждение за периода 2016-2919 г. като „Ръководител проект“.

 

Изискани са и с писмо, вх. №ЦУ01/17184/25.09.2020 г., са получени от МРРБ представените от кмета на Община Разлог и Ръководител на проект по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Красимир Герчев декларации – Приложение Г4 и Приложение К и справка за полученото от него възнаграждение по договора.

Комисията служебно е направила справки в регистър НБД „Население“, в Информационната система за управление и наблюдения ИСУН на средствата от ЕС в България 2020, на електронната страница на Община Разлог, както и в Регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности на КПКОНПИ – за подадените от Красимир Герчев декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ.

 

ДАРИЛ ЛИ Е ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СИ ГЕРЧЕВ ?

 

Красимир Герчев е поканен за изслушване пред Комисията на 21.10.2020 г. от 10.30 часа. На изслушването се явява лично и с адвокат.

 

Кметът на Разлог, твърди пред Комисията, че  от една страна, по отношение на подписания административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не е налице нарушение, съставляващо конфликт на интереси, т.к. същият е подписан след решение на Общински съвет – Разлог, с което кметът е оправомощен да извършва всякакви действия, свързани с кандидатстването по проекта.

 

В негова защита, адвокатът му се обляга на изтекла давност на евентуалното нарушение, цитирайки чл.73 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в който се казва, че: „Производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.“.

 

Не се отрича обаче фактът, че общинския кмет се е самоопределил за ръководител на проекта.

 

Адвокатът му твърди, че издадената от Герчев заповед, с която е определен екипът по изпълнение на проекта, т.к. същата е издадена преди повече от три години от образуване на производството м.XII 2016 г.. Същата заповед представлява властническо правомощие, с което в качеството си на орган на публична власт, Герчев е взел определени решения, сред които определянето на екип и определянето на себе си за ръководител на този екип, но по отношение на това деяние липсва частен интерес, тъй като решението му да се определи за ръководител на екипа е изцяло повлияно от нормативно-предвидената възможност в чл.10, ал.1 от ПМС 189/28.07.2016 г.

 

Същата допуска цялостното управление и изпълнение на проекта да се осъществява изцяло от служители в структурата на бенефициента. При определянето си за ръководител на екипа Герчев е изхождал най-вече от факта, че притежава съответната специализация и опит в ръководството на инфраструктурни проекти, което е видно и от автобиографията му, приложена по преписката.

 

В защитата се твърди още, че е невярно твърдението, че Герчев сам е предавал и приемал на себе си определени дейности по ръководството на проекта. „Контрол върху тези дейности е осъществен от представители на самия управляващ орган, който след изпълнение на дейностите в протоколи за измерване, които представя е извършил проверка и приел всички дейности, без забележки, след което са издадени и разрешение за ползване на сградите на първи и втори етап, които също представя.“, казва адвокатът на кмета.

 

Самият Красимир Герчев пък твърди пред КПКОНПИ, че единствената му мотивация да работи по този проект е, че в продължение на 10 години преди да стане кмет е работил в сферата на проектите и има достатъчно експертиза за това. В нито един случай не е мислил за съответните възнаграждения. Винаги, когато е работил по проекти, е възприел като свое правило да дарява получените средства на съответни институции. Така е подходил и в конкретния случай, като е дарил средства на болницата в Разлог и на БПЦ, за което допълнително ще представи доказателства.

 

КАКВО Е ПОЛУЧИЛ И ПОДПИСАЛ КМЕТЪТ?

 

Комисията установява, че със своя Заповед № РД-15-1075/ 16.12.2016 г. кметът на Община Разлог Красимир Герчев е определил екипа за управление и изпълнение на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог“, като за „Ръководител на проекта“ е определил сам себе си.

 

Съгласно т.I.1.14. Ръководителят на проекта отчита своята работа пред кмета на общината ежемесечно чрез представяне на доклад, тоест, Герчев е трябвало да се отчита пред себе си.

 

От приложената към договора справка от 02.12.2016 г. от Информационната система за управление и наблюдения на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН), която обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС и чрез която се подават исканията за плащане, като „Ръководител на проекта“ (т.9 Екип) е посочен Красимир И. Герчев. В част 5 – Бюджет (в лева) от информацията в ИСУН, в т.I – Разходи за персонал, е посочена обща сума в размер на 20 000 лева, от които по т.1.1. за „Ръководител на проект“ е посочена брутна сума на възнаграждението по договора в размер на 8 000 лева, а останалата част от сумата е разпределена между координатора (7000 лева) и техническия асистент (5000 лева).

 

Видно от представените по преписката справки – Приложение 11.46 – График за отчитане на часове положен труд в периода 01.12.2016 г. до 31.01.2019 г., същите са изготвени и проверени от Красимир Герчев, което е удостоверено с подписа му и в двете качества – на изготвил, като Ръководител на проект и на проверил справките, което е удостоверено с подписа и с печата на кмета на Община Разлог.  Справките са изготвени от Герчев, като Ръководител на проект и проверени от него в качеството му на кмет.

 

Пред КПКОНПИ Герчев представя два договора за дарения,  за болницата в Разлог и за строеж на църква,  съответно за 3000 лв. и за 3500 лв., направени в края на март 2020 година, с което кметът удостоверява, че е дарил възнагражданието си по проекта, или поне така твърди.

 

РЕШЕНИЕТО

 

Според Комисията актът, че като кмет на Община Разлог Герчев се е поставил в позиция да проверява сам себе си във връзка с извършваната и отчитана от него работа като Ръководител на проект по договора, за която получава възнаграждение, недвусмилено сочи на частен интерес от упражнените от него правомощия по служба в качеството му на кмет и лице, заемащо публична/висша публична длъжност.

 

Още повече, че ежемесечно предоставяната от Герчев информация по двете приложения, едновременно изготвяни и подписвани от него в две качества едното от които като кмет и лице, заемащо висша публична длъжност, служи като база за изплащане на възнагражденията по договора на екипа, участващ в реализирането на проекта, в т.ч. и на неговия ръководител – Красимир Герчев.

 

Според практиката на Върховния административен съд, разпоредбата на чл.8 от ЗПУКИ, респективно на чл.58 от ЗПКОНПИ не допуска нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито осъществяването на каквато и да е част от аспектите по възникване и реализиране на търговското и облигационно правоотношение, при съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. (В този смисъл Решение №3732 от 18.03.2014 г. по адм. д. № 14723/ 2013 г. на ВАС).

 

КПКОНПИ смята още, че са налице и трите кумулативни предпоставки за наличието на конфликт на интереси – лице, заемало публична/ заемащо висша публична длъжност (Красимир Герчев, в качеството му на кмет), упражнени от същото правомощия по служба (проверка и приемане на графици за отчитане на часовете положен труд и отчетните доклади в периода от 29.07.2017 г. до 31.01.2019 г., изготвени от него самия, в качеството му на Ръководител на проект) и негов личен частен интерес, произтичащ от това, че като Ръководител на проект по Административния договор, Герчев получава възнаграждение, на база на издадените от него самия в качеството му на кмет актове, с които е приемал отчетения, пак от него самия като Ръководител на проекта, труд.

 

„От упражнените от Герчев правомощия по служба е реализирана от една страна нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа в своя полза и от друга страна –налице е и материална облага, изразяваща се в получения от Герчев доход в пари като „Ръководител на проекта“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за периода от 29.07.2017 г. (тригодишния срок до датата на образуване на производството по сигнала в КПКОНПИ) до 31.01.2019 г.“, пише още в решението на Комисията.

 

Комисията не възприема тезата на пълномощника на Герчев относно прилагане на краткия 6-месечен срок от откриване на нарушението по отношение на подписаните от него графици за отчитане на часовете положен труд и отчетните доклади, позовавайки се на публичността на изнесената в ИСУН информация, предвид факта, че чл.47, ал.1 от ЗПКОНПИ въвежда правилото, че Комисията работи по сигнали, отговарящи на изискванията на чл.48, ал.1 от същия закон, като за такива се приемат и публикации в средствата за масово осведомяване, ако отговарят на посочените в чл.48, ал.1, т.2-4 условия.

 

В случая сигналът, съдържащ твърдения за наличие на конфликт на интереси по отношение на Красимир Герчев е постъпил в КПКОНПИ на 13.07.2020 г. и е регистриран незабавно, съгласно изискванията на чл.47, ал.3 от ЗПКОНПИ с входящ № ЦУ01/С-429/13.07.2020 г. Производството по сигнала е образувано с Решение № КИ-170 от 29.07.2020 и именно тази дата се възприема от Комисията като начална дата, с оглед прилагане сроковете по чл.73 от ЗПКОНПИ.

 

Фактът, че Красимир Герчев е използвал получените от него средства в качеството му на Ръководител на проект по административния договор за благотворителни цели, като е дарил същите на публичноправни субекти,няма връзка и отношение за производството, доколкото същите средства са получени в резултат на нарушения по ЗПУКИ (отм.)., съответно по ЗПКОНПИ, казват още от Комисията.

 

В следствие на всички нарушения, които Комисията установява, със своето решение налага и глоби в общ размер от 22 581, 83 лв.. Така на практика, кметът на Разлог е признат за виновен и уличен в конфликт на интереси, а наложената глоба е отнемане на придобити неправомерно суми, според КПКОНПИ.

Автор: blagoevgrad-news, E79 News
Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта